1. Prowadzenie we własnym zakresie i w konsorcjach prac badawczych nad technologiami bioenergetycznymi
 2. Prowadzenie we własnym zakresie i w konsorcjach prac badawczych nad aplikacją paliw alternatywnych w transporcie i energetyce
 3. Projektowanie, organizacja i prowadzenie badań eksploatacyjnych paliw i środków smarowych
 4. Badania nad urządzeniami do monitorowania i kontroli jakości paliw w całym łańcuchu dystrybucyjnym.
 5. Prace badawczo - wdrożeniowe nad systemami znakowania paliw i innych płynów eksploatacyjnych.
 6. Prace badawcze i ekspertyzy w zakresie ekologicznych aspektów technologii wytwarzania i dystrybucji paliw, biopaliw i środków smarowych ze szczególnym uwzględnieniem emisji gazów cieplarnianych (LCA)
 7. Prace badawcze z zakresu wykorzystania odpadów na cele paliwowe i energetyczne.
 8. Opracowywanie projektów i organizacja laboratoriów kontroli jakości paliw, biopaliw i środków smarowych
 9. Prowadzenie działalności promocyjnej i edukacyjnej w zakresie działania Instytutu
 10. Przygotowywanie wniosków i zarządzanie pracami badawczymi na etapie realizacji projektów przez konsorcja badawcze
 11. Prace badawczo - wdrożeniowe nad dodatkami do paliw i środków smarowych
 12. Opracowywanie technologii wytwarzania środków smarowych i innych płynów eksploatacyjnych dla transportu i przemysłu
 13. Opracowywanie ekspertyz i opinii o rozwiązaniach technicznych, technologicznych, ekonomicznych, ekologicznych oraz organizacyjnych z zakresu gospodarki paliwowej i energetycznej