Program:
POIR, Działanie 3.2 -Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, 3.2.1 Badania na rynek

Nr projektu:
POIR.03.02.01-14-0010/16

Tytuł projektu:
Wdrożenie na rynek innowacyjnego fotospektrometru, badającego jakość i stopień starzenia paliw, biopaliw i biokomponentów

Krótki opis projektu: Projekt polega na wdrożeniu prac B+R przeprowadzonych przez Wnioskodawcę. Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego fotospektrometru o parametrach, jakich nie posiadały dotychczas oferowane urządzenia tej kategorii. W wyniku jego realizacji, odbiorcy otrzymają precyzyjne urządzenie pomiarowe, które będzie w stanie badać pożądane parametry w czasie rzeczywistym.

Wartość całkowita projektu: 13 923 600,00zł
Wartość dofinansowania ze środków EU: 5 992 000,00zł


Nr projektu:
POIG.01.04.00-14-271/11

Tytuł projektu:
„Opracowanie prototypu instalacji monitorowania tempa i stopnia starzenia biokomponentów i biopaliw”

Celem projektu celowego jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie prototypu instalacji monitorowania tempa i stopnia starzenia biokomponentów i biopaliw. Planowane jest opracowanie metody oceny pozwalającej na badanie w trybie „on line”, przebiegu procesów starzenia biokomponentów i w efekcie określenie rzeczywistego czasu bezpiecznego magazynowania w bazach magazynowych. W ramach projektu, wybrane zostaną spośród właściwości normatywnych i nienormatywnych biokomponentów parametry spełniające wymagania parametru krytycznego – x. Stosownie do wybranego parametru x opracowana zostanie technika jego pomiaru. Dysponując metodyką pomiaru parametru x przeprowadzone zostaną badania biokomponentów o różnym czasie magazynowania i różnym stopniu zestarzenia. Zbadana zostanie relacja zmian wartości parametru x i właściwości normatywnych biokomponentów. Po uzyskaniu zadawalającej relacji między zmianami wartości parametru x, a zmianami właściwości normatywnych biokomponentów zbudowane zostanie modelowe urządzenie, które zainstalowane będzie w wytypowanych przez jednostkę naukową zbiornikach magazynowych. Modelowe urządzenie włączone zostanie do sieci informatycznej – istniejącej lub specjalnie zbudowanej, a następnie będzie testowane w rzeczywistym czasie magazynowania biokompnentów.Dotacje na innowacje

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

www.poig.gov.pl - Program Innowacyjna Gospodarka
www.mrr.gov.pl - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
europa.eu - Oficjalny portal Unii Europejskiej
www.parp.gov.pl - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.ncbir.pl - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
www.fund.org.pl - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw