Nr projektu:
POIG.01.04.00-14-217/12,

Tytuł projektu:
„Opracowanie prototypu modułowego zestawu do wytwarzania ciekłych produktów energetycznych”

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie modułowego, mobilnego zestawu do syntezy ciekłych produktów energetycznych/paliw płynnych z rozproszonych surowców biomasowych, odpadów i mikroźródeł metanu. W wyniku realizacji projektu powstanie nowy produkt i nowa technologia. Nowym produktem będzie modułowa, mobilna instalacja technologiczna, składająca się z pojedynczych modułów technologicznych dostosowanych do rodzaju przetwarzanego surowca. Instalacje te będą innowacyjnym produktem oferowanym przedsiębiorcom wraz z technologią konwersji rozproszonych surowców organicznych do metanolu. Opracowana w ramach projektu instalacja będzie nowym produktem oferowanym firmom zajmującym się przetwarzaniem biomasy stałej, odpadowych tworzyw sztucznych i zużytych opon oraz wykorzystujących gaz ziemny z mikroźródeł do wytwarzania produktów energetycznych.


Nr projektu:
POIG.01.04.00-14-271/11,

Tytuł projektu:
„Opracowanie prototypu instalacji monitorowania tempa i stopnia starzenia biokomponentów i biopaliw”

Celem projektu celowego jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie prototypu instalacji monitorowania tempa i stopnia starzenia biokomponentów i biopaliw. Planowane jest opracowanie metody oceny pozwalającej na badanie w trybie „on line”, przebiegu procesów starzenia biokomponentów i w efekcie określenie rzeczywistego czasu bezpiecznego magazynowania w bazach magazynowych. W ramach projektu, wybrane zostaną spośród właściwości normatywnych i nienormatywnych biokomponentów parametry spełniające wymagania parametru krytycznego – x. Stosownie do wybranego parametru x opracowana zostanie technika jego pomiaru. Dysponując metodyką pomiaru parametru x przeprowadzone zostaną badania biokomponentów o różnym czasie magazynowania i różnym stopniu zestarzenia. Zbadana zostanie relacja zmian wartości parametru x i właściwości normatywnych biokomponentów. Po uzyskaniu zadawalającej relacji między zmianami wartości parametru x, a zmianami właściwości normatywnych biokomponentów zbudowane zostanie modelowe urządzenie, które zainstalowane będzie w wytypowanych przez jednostkę naukową zbiornikach magazynowych. Modelowe urządzenie włączone zostanie do sieci informatycznej – istniejącej lub specjalnie zbudowanej, a następnie będzie testowane w rzeczywistym czasie magazynowania biokompnentów.


Nr projektu:
POIG.04.02.00-14-013/10,

Tytuł projektu:
„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz budowa laboratorium do badań procesów starzenia paliw i biopaliw”

Celem projektu jest zwiększenie potencjału badawczego Instytutu Technik i Technologii Specjalnych Sp. z o.o. o laboratorium badań procesu starzenia paliw i biopaliw co umożliwi spełnienie wymogów ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116 poz. 730) i uzyskanie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego. Zwiększenie potencjału badawczego ITiTS nastąpi poprzez opracowanie i wdrożenie metody oceny pozwalającej na badanie w trybie „on line”, przebiegu procesów starzenia paliw i w efekcie określenie rzeczywistego czasu bezpiecznego magazynowania paliw płynnych w bazach magazynowych.Dotacje na innowacje

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

www.poig.gov.pl - Program Innowacyjna Gospodarka
www.mrr.gov.pl - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
europa.eu - Oficjalny portal Unii Europejskiej
www.parp.gov.pl - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.ncbir.pl - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
www.fund.org.pl - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw